Categories

วันแม่แห่งชาติ

posted on 06 Jul 2011 19:42 by kbguide

ประราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร) กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า “สิริกิต์ิ”
ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เป็นศรีแห่ง กิติยากร”

๑. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร
๒. หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติย์ กิติยากร
๓. หม่อมราชวงศ์ อดุลกิต์ กิติยากร
๔. หม่อมราชวงศ์ สิริกิต์ิ กิติยากร
๕. หม่อมราชวงศ์ บุษบา กิติยากร

ทรง พระราชสมภพ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕
ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ 1808 ถนน พระราหก ตำบลวังใหม่
อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์
ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

หลัง จากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้องทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการ
ในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของ
เจ้าพระยาวงศานุประพันธ์
และท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว

หม่อม ราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุพียงน้อยนิด
บางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวน
ทางการเมือง เช่น ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ ม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วย

ปลาย ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ หม่อมจ้านักขัตรมงคล ทรงลาออกจากราชการ
กลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว อันมีหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์บุตรคนโตและ
หม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้ เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลยกิติ์
บุตรคนรอง
กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปษรสมาน
กลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษม
ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

หม่อม ราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาดในพุทธศักราช ๒๔๗๙
แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทย จังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศ
บ่อย ๆ
ทำให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
จึงต้องย้ายไปโรงเรียนที่
โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
และในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียง

หม่อม ราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกเช่นเดียวกับคนไทยทั้งหลาย
พระบิดาผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตร และบุตรีรู้จักความมีวินัย ความอดทน
ความกล้าหาญ และความเสียสละ โดยอาศัยเหตุการณ์ในสงครามเป็นตัวอย่าง
และสงครามก็ทำให้ผู้คนต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่า
นี้หล่อหลอมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความเมตตาต่อผู้อื่น
และรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัย

หลัง จากสงครามสงบแล้ว นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ นายควง อภัยวงศ์
ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเป็นรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มี
อำนาจเต็มประจำสำนักเซ็นต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
จึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางปีพุทธศักราช ๒๔๘๙
ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ ๓
ของโรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์แล้ว

ระหว่าง ที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตั้งใจเรียนเปียโน
ภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษ แต่อยู่อังกฤษได้ไม่นานหม่อมเจ้านักขัตรมงคล

ก็ทรงย้ายไปประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสตามลำดับ
ระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขะมักเขม้น เ
พื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีส

พุทธศักราช ๒๔๙๑ ขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีส
ได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไป
ทอดพระเนตร
โรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอ จนเป็นที่คุ้นเคยต่อพระยุคลบาท
และต้องพระราชอัธยาศัย
ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุปัทวเหตุทางรถยนต์
ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสง
คือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ และหม่อมราชวงศ์บุษบา
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยม
อาการเป็นประจำ จนพระอาการประชวรทุเลาลง
เสด็จกลับพระตำหนักได้
สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อ

ที่เมือง โลซานน์ในโรงเรียนประจำ Riante Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ในการสอนวิชาพิเศษ
แก่กุลสตรี คือ ภาษา ศิลปะ ดนตรี ประวัติวรรณคดี และประวัติศาสตร์

ต่อ มาอีก ๑ ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวมาเฝ้าฯ
แล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล
และประกอบพระราชพิธีหมั้นอย่างเงียบ ๆ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
ทรงใช้พระธำมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงหมั้นสมเด็จพระราชชนนี เป็นพระธำมรงค์หมั้น
แล้วคงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไป จนเสด็จนิวัตพระนคร จึงโปรดเกล้าฯ
ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำ
พระพุทธมนต์และเทพมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนา
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็น สมเด็จพระราชินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพัก
รักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง พุทธศักราช ๒๔๙๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศ
ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต หลังจากนั้น

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนาเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งต่อมาทรงได้รับการสถาปนา
เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ประสูติต่อมาตามลำดับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
รวมพระราชโอรสและพระราชธิดา ๔ พระองค์

 


พระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่
ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้

โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง
เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์"
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้าน
ที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข
โดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และหากเสด็จฯเยือนต่างประเทศ
ก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ
เพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ

เรียงความเกี่ยวกับแม่

 

 


 


       แม่ เป็นคำสั้น ๆ ที่มีความหมายยิ่งนัก ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้จนหมดจนสิ้น
เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับทุกคนมาก ทุกคนในโลกนี้ย่อมมีแม่ ไม่มีใครไม่มี
แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ซึ้งความหมายของคนที่เรียกว่า แม่
       คนที่คอยดูแลเราตั้งแต่ก่อนเราเกิด คอยดูแล อุ้มชูถนุถนอมเรา ถึง 9 เดือน
ถึงแม้ลำบาก แม่ก็ยอมทำเพื่อเรา ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างสะดวก ทานอาหารไม่ได้ดั่งใจ
ก็เพื่อให้ลูกในท้องของแม่นั้นได้มีร่างกายอุดมณ์สมบูรณ์ เมื่อเราเกิดมาแม่ก็ได้เฝ้าเลี้ยงดูไม่ห่างหาย
สั่งสอนให้รู้สิ่งดี ชั่ว เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนที่ดี ยามป่วยแม่ก็ดูแล ให้เราหายป่วยและมีความสุข
ยอมเหน็ดเหนื่อยทำงานเพื่อให้ลูกมีเงินใช่ ได้ของที่ลูกต้องการ นี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้หมด ภายในเวลาอันสั้นน
      ดังนั้น ในตอนนี้เราก็ควร แบ่งเบาภาระของท่าน ตั้งใจเรียนเพือให้ท่านมีความสุข
เมื่อยามท่านแก่ชรา ก็เลี้ยงดูท่าน ให้สิ่งที่ท่านต้องการ ยามเราสามารถหาเงินได้
ไม่ทำตัวเหลวไหล เป็นคนดี เพียงเท่านี้ แม่ก็คงมีความสุขแล้ว ที่มีลูกดี ๆ
 
ขอขอบคุณ http://www.sakulthai.com/resumedetail.asp?ID=2
               http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ
 

Comment

Comment:

Tweet

Hire E-Web Developers soft-group.com from our expert company to accomplish your projects remotely.

#20 By Check here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-02 07:46

Don’t know which company to select to obtain help from? Glance over MA-Dissertations.com testimonials, and come to a judicious decision.

#19 By GoldEssays rewiew (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-15 15:49

Academic papers writing industry is beneficial at present time, plausibly, because high school students began to buy customized papers more consequently. Thence, the cheap essay writing company can offer only solid quality stuff.

#17 By reaction paper writing (31.184.236.16) on 2011-12-15 14:11

น้ำท่วมระวังๆกันด้วยนะจร้า

#14 By ติดแก๊ส (115.87.139.12) on 2011-11-02 13:48

บล็อคดูดีมากๆเลยครับิ

#13 By รับทำเว็บ (115.87.139.12) on 2011-11-02 12:59

บล็อคดูดีมากๆเลยครับิ

#12 By รับทำเว็บ (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:46

อันยองฮาเซโยวทุกคนนนน

#11 By เสื้อเกาหลี (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:36

cool blogิ

#10 By graphic (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:08

อรุนสวัสครับทุกคน

#8 By ขาย server (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:08

บล็อคสวยจังอิอิ

#8 By เสื้อยืด (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:07

hello my friend nice to meet you

#4 By silom hotel (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:07

ฮัลโลวชาวExteen

#4 By ติดแก๊ส (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:07

น้ำท่วมระวังๆกันด้วยนะจร้า

#4 By ติดแก๊ส (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:07

อรุนสวัสจร้าาา

#4 By ครีมหน้าขาว (58.9.189.140) on 2011-10-26 16:07

ทักทายจร้าาา

#3 By เสื้อยืด (115.87.141.33) on 2011-09-02 15:17

ขอบคุณที่แบ่งปันจร้า

#2 By ขาย server (58.9.66.220) on 2011-08-27 23:36

อิอิน่ารักดี ขอบใจน้า

#1 By ติดแก๊ส (58.11.0.153) on 2011-08-15 11:01