Categories

คำถามทบทวน 555555+

posted on 18 Aug 2011 19:40 by kbguide
 1. มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร

      การใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง โดยผ่านการควบคุมการใช้
และโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่าย
โดยเป็นสื่อตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลผ่านหลากหลายวิธี 
 
 2. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์อย่างไร

      เว็บไซต์เป็นสื่อที่มีความทันสมัยและมีประโยชน์ สามารถนำเสนอข้อมูลได้
หลากหลายประเภททั้งตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่ยนไหว ต่างจากเอกสารสิ่งพิมพ์
ที่แสดงได้แค่ ตัวอักษร และรูปภาพ รวมถึงเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ได้ 
ง่ายต่อการสืบค้น มากกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงเว็บไซต์สามารถแก้ไข
เปลื่ยนแปลงปรับปรุงได้ง่ายกว่าเอกสารสิ่งพิมพ์

 
 3. Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง

       PowerPoint เป็นโปรแกรมในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Multimedia ที่สามารถนำเสนอใน
รูปแบบของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ยนไหว แผนภูมิ กราฟ และเสียงต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
 
 4. การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร

        การเชื่อมโยงภายในคือ เชื่อมโยงภายในตัวเอกสาร อาจจะเปลื่ยนไปยังต่างสไลด์นำเสนอ
การเชื่อมโยงภายนอกคือ เชื่อมโยงออกจากตัวเอกสาร ไปยังสื่ออื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น
 
 5. นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง

จอโทรทัศน์ การฉายผ่านโปรเจคเตอร์ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต เป็นต้น

 6. นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด

        เว็บไซต์ เพราะสามารถนำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่นตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว สามารถสร้างสรรค์ให้ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ง่าย สะดวกสบายต่อการเข้าถึง และสืบค้น
 
 7. การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้อย่างไร

1. กดคลิกที่แทบเมนูเลือก File > New
2. คลิกที่ On my computer (บนคอมพิวเตอร์ของฉัน)
 3. คลิกแทบ Presentations
4. คลิกเลือกชุดสไลด์ที่ต้องการ 
5. คลิกปุ่ม ok  
6. ใส่งานที่ต้องการนำเสนอ เช่นข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลรูปภาพ วีดีโอต่าง ๆ เป็นต้น
 
 8. การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหว Microsoft PowerPoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใด

 1. กดคลิกแทบเมนูเลือก Slide Show > Custom Animation
 2. จะปรากฏ Task Pane – Custom Animation ขึ้นมาด้านขวาของ PowerPoint
 3. คลิกเลือกส่วนที่จะกำหนด Animation เช่น กล่องข้อความ หรือ รูปภาพ
 4. คลิก Add Effect
 5. เมื่อเลือก Effect ที่ต้องการแล้ว สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงได้
 
 9. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลตัวหนังสือ
หรือตัวอักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม

  1. Microsoft Movie Maker
 2. Microsoft PowerPoint
3.
Notepad
 
 10. ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Microsoft PowerPoint
จะสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถนำเสนองานในรูปแบบอื่นได้ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ยนไหว
เสียง หรือ เชื่อมโยงไปยังสื่ออื่น ๆ ได้
 
 11. เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย
Microsoft PowerPoint หรือไม่ อย่างไร

ไม่จำเป็น เพราะ Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอผ่านทางจอภาพต่าง ๆ ได้
 
 12.Microsoft PowerPoint สามารถแทรกรูปภาพ ภาพยนตร์
และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร

สามารถแทรกได้ โดยมีขั้นตอนคือ
  1.กดคลิกที่แทบเมนูเลือก Insert 
- หากต้องการแทรกรูปภาพ ต้องเลือก รูปภาพจากแฟ้ม
- หากต้องการแทรกภาพยนตร์หรือเสียง ต้องกดเลือก ภาพยนตร์และเสียง
จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องกดจึงกด Insert
 
 13. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูล
ด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร

การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟนั้นสามารถทำให้ผู้ฟังการนำเสนอเข้าใจ
ข้อมูลบางอย่างที่เห็นภาพได้มากกว่าการ
นำเสนอผ่านตัวหนังสือ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ การเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
 
14. การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับผู้รับข้อมูล 20
คนพร้อมกันจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใดบ้าง

ซอฟต์แวร์ ก็คือการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
ฮาร์ดแวร์ ก็จะเป็นตัวช่วยในการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ จำพวก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง
ผ่านอุปกรณ์ เช่น ลำโพง โปรเจคเตอร์/จอฉาย
 
15. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตัวหนังสือหรือตัวอักษร รูปภาพหรือภาพนิ่ง

แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

Comment

Comment:

Tweet

Look over here (soft-group.com) and you will discover reliable software development outsourcing services that will aid you to attain your purposes.

#5 By here (103.7.57.18|31.184.238.73) on 2013-07-05 16:33

MA-Dissertations rewiew you receive important information about many companies that offer essay writing assistance on the Internet.

#4 By here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-30 04:39

#3 By (31.184.236.16) on 2011-12-15 14:08

#2 By (31.184.236.16) on 2011-12-15 14:08

Someday you will be able to see a trustworthy assistant like <a href="http://www.primewritings.com/essay-editing-service.php">essay editing service</a>, and you will get that term papers creating can be as complicated as think. Specialists can be able to manage with that easily.

#1 By CassandraMORRISON (31.184.236.16) on 2011-12-15 14:07